Algemene voorwaarden en Privacy beleid

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – De overeenkomst

1.1) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met onderstaande algemene voorwaarden en het privacybeleid.
1.2) Je volgt de lessen en workshops volledig op eigen risico. Voer de oefeningen uit met respect voor je lichaam zonder grenzen te overschrijden.
1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten of beperkingen onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk als je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je huisarts, specialist of therapeut over deelname.

Artikel 2 – Betaling

2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld minimaal twee weken na aanvang van de cursus of activiteit te betalen via de webshop of overschrijving naar bankrekeningnummer NL54 TRIO 0197908748 ten name Simone van den Boogaart, in Renkum.
2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft ‘volg je natuur’ het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.
2.3) De reguliere lessen binnen het lesjaar (aug-juli) bestaan uit vier cursusblokken van tien lessen zoals aangegeven op de website (dus niet van toepassing op de losse workshops).
2.4) Door inschrijving voor aanvang voor de reguliere lessen verbind je je voor een heel blok van tien lessen. Je betaalt het cursusbedrag in één keer. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk. Je kunt wel je lessen overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld je partner, vriend(in) of familielid. De afmelding en eventuele vervanging van de deelnemer moet door ‘volg je natuur’ worden bevestigd.
2.5) Het afmelden voor een workshop is kosteloos mogelijk tot 6 weken voor aanvang. Bij afzegging tot 4 weken voor de workshop is 25% van het workshop-bedrag verschuldigd. Tot vier weken voor de workshop is restitutie niet meer mogelijk. Wel kun je een andere deelnemer regelen en in jouw plaats laten gaat. De afmelding en eventuele vervanging van de deelnemer moet door ‘volg je natuur’ worden bevestigd.

Artikel 3 – Uitsluiting

3.1) ‘volg je natuur’ heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, als de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3.2) ‘volg je natuur’ heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Artikel 4 – Gemiste lessen

4.1) Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip worden ingehaald binnen dezelfde cursus.
4.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen van de deelnemer.
4.3) Bij langdurige ziekte kun je contact opnemen met ‘volg je natuur’ voor een eventuele regeling.

Artikel 5 – Annulering door volg je natuur

5.1) ‘volg je natuur’ heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
5.2) ‘volg je natuur’ heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren bij overmacht. Hoewel er altijd goed wordt gekeken naar eventuele vervanging, verplaatsing van de les(sen) of een andere oplossing.

Artikel 6 – Wijzigingen

6) ‘volg je natuur’ behoudt zich de vrijheid voor deze algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Je wordt via de website en e-mail van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1) ‘volg je natuur’ verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
7.2) ‘volg je natuur’ is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Artikel 8 – Toepasselijkheid en geschillen

8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ‘volg je natuur’ betreffende deelname aan lessen of andere activiteiten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
8.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door ‘volg je natuur’.

volg je natuur
KvK 60773979
april 2022

Privacy beleid 

1. Algemeen

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van ‘volg je natuur’ met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van je persoonsgegevens. Het beleid voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en is bedoeld om transparantie te geven over hoe ‘volg je natuur’ omgaat met je gegevens.

2. Wie is verantwoordelijk?

Simone van den Boogaart, eigenaar van ‘volg je natuur’, is verantwoordelijk voor het correct verwerken van je gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt t.b.v. de lessen en workshops die ik organiseer. Ik houd me aan de geheimhoudingsplicht.

3. Toestemming

Door je aan te melden voor (een) workshop(s) of informatie aan te vragen, stem je uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken en bewaren van je persoonsgegevens door mij, zoals beschreven in het onderstaande Privacybeleid. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.

4. Wijzigingen Privacybeleid

Het beleid kan gewijzigd worden. Ik raad je dan ook aan om deze regelmatig te lezen. Het gewijzigde Privacybeleid is onmiddellijk van kracht nadat het op mijn website is geplaatst.

Privacy verklaring

1. Klantinformatie

Onder klantinformatie versta ik: informatie die door geïnteresseerden en deelnemers zelf is verstrekt www.ahimsayoga.eu, www.volgjenatuur.nu, de ahimsa yoga-Facebookpagina of via persoonlijke communicatie (via mail, telefonisch, in een gesprek, etc).

2. Wat verzamel ik?

Ik verzamel de verstrekte gegevens door en van geïnteresseerden en deelnemers: naam, adres, e-mailadres (inclusief IP-adres dat automatisch verschaft wordt via de internetaansluiting), telefoonnummer, klachten en medicatie in relatie tot de yoga-beoefening. Deze informatie ontvang ik zowel digitaal als via persoonlijke communicatie.

3. Met welk doel?

Met de klantinformatie bereik ik deelnemers en geïnteresseerden t.b.v. informatie, inschrijving, facturering, voorbereiding en evaluaties voor/van yogalessen, workshops en gerelateerde activiteiten van ‘volg je natuur’.
De informatie over klachten en medicatie verzamel ik omdat yoga en qigong inwerken op het fysieke en mentale vlak. Met deze informatie kan ik als yogadocent passende ondersteuning bieden op fysiek en mentaal gebied bij de reguliere lessen en workshops.

4. Hoe lang bewaar ik het?

Je blijft informatie ontvangen over de activiteiten, totdat je zelf aangeeft dit niet meer te willen ontvangen. Ik verwerk je verzoek binnen een maand. In verband met de bewaarplicht vanuit overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, ben ik verplicht om de gegevens minimaal zeven jaar te bewaren. Daarna verwijder ik deze binnen zes maanden.

5a. Met wie deel ik het?

De klantinformatie die je verstrekt via www.ahimsayoga.eu en/of www.volgjenatuur.nu komt terecht bij One.com, Wned.com en Backblaze. Zij slaan deze gegevens voor mij versleuteld op.

Ik heb een zakelijke overeenkomst met Wned.com om de website www.ahimsayoga.eu en de bijbehorende e-mailaccount (Roundcube) te laten functioneren. Op basis van een zakelijke overeenkomst verzorgt Puzzling Panda voor mij het functioneren van de website (contentmanagementsysteem en -framework) en zorgt voor de noodzakelijke updates. Met Puzzling Panda ben ik een verwerkingsverklaring overeengekomen.

Vanuit de e-mailaccount van Wned.com werd klantinformatie doorgestuurd naar Gmail.com (privé-e-mailaccount van Simone van den Boogaart) tot 1 september 2021. Gmail.com was tot dat moment de oorspronkelijke werkbasis van mij, waar het volledige e-mailarchief bewaard wordt. Het fungeert daarnaast als back-up van de aanmeldingen die via het formulier zijn binnengekomen.

Voor de website www.volgjenatuur.nu heb ik een zakelijke overeenkomst met One.com. Zij bieden me het online e-commerce platform dat  toelaat mijn producten en diensten aan jou te verkopen. Je gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag en databases van One.com en de algemene One.com applicatie. Ze bewaren je gegevens op een beveiligde server achter een firewall. De betalingen worden verwerkt door Mollie.

Als er Zoom live-sessies worden gegeven, wordt bij aanmelding via Zoom basis-info opgeslagen, zoals naam (of alias), je wachtwoord en IP-adres. Er wordt geen opname gemaakt van deze sessies. Dus de eventuele info die je tijdens de les deelt, wordt niet bewaard door Zoom. Hier vind je het privacybeleid van Zoom: https://zoom.us/privacy.

5b. Van wie ontvang ik informatie?

Ik ontvang informatie van de gemeente Ede bij inschrijving van een deelnemer via ‘Ede doet mee!’, www.ededoetmee.nl.

6. Waar bewaar ik je klantinformatie?

In het cloud-bewaardomein Blackblaze, op één laptop en op één externe harde schijf.

7. Wie heeft toegang tot je klantinformatie?

Alleen ik heb toegang tot de klantinformatie. Puzzling Panda heeft toegang tot alle inhoud van de website www.ahimsayoga.eu, inclusief klantinformatie. Hierdoor blijft de werking van bijvoorbeeld aanmeldformulieren gewaarborgd. Met Puzzling Panda heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten die de veiligheid van alle klantinformatie via de website waarborgt.

8. Hoe zijn je gegeven beveiligd bij mij/ anderen?

Het versturen van klantinformatie via de website is beveiligd via SSL. Gmail encrypt de e-mails bij verzending. De voor dit doel in gebruik zijnde laptop, toegang tot de website www.ahimsayoga.eu, Gmail en Blackblaze zijn beveiligd via sterke wachtwoorden en worden regelmatig vernieuwd. Software, waaronder browsers, virusscanners en operating systems worden up-to-date gehouden. De externe harde schijf ligt achter slot en grendel.

Uiteraard houd ik me aan de meldplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens rondom datalekken, onrechtmatig gebruik en diefstal van klantinformatie.

9. Dit zijn je rechten

Als ik je gegevens verzamel, heb je recht op:
– inzage, een overzicht van alle bij mij bekende gegevens
– rectificatie, het aanpassen van gegevens
– beperking verwerking, wel bewaren, maar tijdelijk niets met gegevens doen
– kennisgevingsplicht, derden wijzigen/verwijderen doorgeven
– overdraagbaarheid, op verzoek overzichtelijke gegevens overdragen aan derden
– bezwaar indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, onbepaalde tijd staken van gegevensverwerking

Vragen over dit privacybeleid en -verklaring kun je richten aan info@volgjenatuur.nu.

Simone van den Boogaart
volg je natuur
maart 2022